Remedial Teaching

Bij Remedial Teaching gaat het om het toepassen van pedagogische en/of didactische hulp en begeleiding, aan kinderen bij wie de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt. Dit kan begeleiding zijn voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, maar eveneens voor kinderen die hoger dan gemiddeld presteren. Ook zij kunnen de individuele aandacht en zorg vaak goed gebruiken om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Remedial teaching is dan ook altijd maatwerk, het gaat uit van wat een kind wél kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder. Dat geeft zelfvertrouwen en helpt hem/haar weer op weg.

De werkwijze van Remedial Teaching praktijk Klimop is gebaseerd op het handelings- en oplossingsgericht werken. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn aandacht voor positieve kenmerken van het kind.

Remedial teaching kan gegeven worden op het gebied van:
• Technisch lezen
• Begrijpend lezen
• Spelling
• Taal
• Rekenen
• Taak/werkaanpak
• Aanpak van Cito-vraagstellingen

Werkwijze

Intakegesprek
Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit gesprek maken wij persoonlijk kennis en wordt er gekeken welke begeleiding uw kind nodig heeft. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hulpvraag en de onderwijsbehoeften is het wenselijk dat u relevante informatie meebrengt. U kunt hierbij denken aan:

• Schoolrapporten van de laatste twee jaren;
• Overzicht methode gebonden toetsen;
• Een uitdraai van de (cito-) toetsgegevens van voorgaande jaren uit het leerlingvolgsysteem van de school;
• Eventuele handelingsplannen die op school gebruikt worden;
• RT-verslagen en/ of andere onderzoeksverslagen (psychologisch- logopedisch onderzoek).

Als blijkt dat er te weinig informatie is, kan er gevraagd worden om een uitgebreid intakeformulier in te vullen. Dit formulier en de verkregen informatie wordt besproken tijdens het intakegesprek.
Indien nodig wordt er, met uw toestemming, contact opgenomen met de leerkracht van de basisschool.

Didactisch onderzoek
Wanneer nodig, volgt er een didactisch onderzoek. Het onderzoek kan bestaan uit een diagnostisch gesprek of een toets. Deze informatie/ resultaten hiervan worden verwerkt in een onderzoeksverslag.

Handelingsplan
Alle verkregen informatie wordt gebruikt voor het handelingsplan. In het handelingsplan worden meetbare doelen opgesteld, voor een periode van 12 weken.

Individuele begeleiding
Na het opstellen en goedkeuren van het handelingsplan, kunnen de begeleidingssessies worden gestart. Het begeleidingstraject bestaat uit minimaal 12 sessies. Tijdens de begeleiding werkt uw kind samen met mij aan de doelen die in het handelingsplan zijn vastgelegd. Hierbij worden diverse werkvormen gebruikt die aansluiten bij de behoeften en interesses van uw kind.

Evaluatie
Aan het einde van het begeleidingstraject wordt geëvalueerd of de doelen uit het handelingsplan behaald zijn.
Deze evaluatie kan samengaan met het afnemen/herhalen van één of meerdere toetsen.
Samen met u besluit ik of de begeleiding kan worden afgesloten of dat verlenging gewenst is.

Huiswerkbegeleiding utrecht vleuten
Remedial Teaching praktijk Klimop